MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Cestování v rámci MHD..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce jsou informace o smluvních přepravních podmínkách dopravce. Byly vydány společné smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu a veřejnou linkovou autobusovou dopravu, neexistují proto samostatné smluvní přepravní podmínky pro MHD Žďár nad Sázavou. Vše je doplněno i o stručný výtah z těchto podmínek.
..

.
Smluvní přepravní podmínky ZDAR, a.s. 
vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, v platném znění. 
Smluvní přepravní podmínky platí pro všechny linky veřejné linkové dopravy a linky MHD zajišťované ZDAR, a. s.

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu
   Přepravní smlouva ve veřejné linkové dopravě vzniká : 
a) nastoupením do vozidla, pokud cestující toto vozidlo neopustí před zahájením jízdy, 
b) zakoupením jízdenky. 
   Uzavřením přepravní smlouvy vzniká na základě přepravního řádu, tarifu a smluvních přepravních podmínek mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen jízdné) podle tarifu s výjimkou osob, které se přepravují bezplatně. 
   Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo jinou pověřenou osobou. 
   Právo na přepravu má cestující jen tehdy, 
a) není-li vozidlo plně obsazeno, přičemž o obsazení vozidla rozhoduje řidič na základě údajů v osvědčení o registraci vozidla, 
b) splňuje tarifní podmínky pro přepravu (platný jízdní doklad), 
c) řídí se ustanoveními smluvních přepravních podmínek. 

2. Nástup a výstup cestujících
   Cestující nastupují do vozidla pouze předními dveřmi. Výjimku tvoří pouze osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD, které mohou nastupovat všemi dveřmi. Přednost mají cestující vystupující před nastupujícími. Cestující vystupují zpravidla zadními dveřmi, podle potřeby však pro urychlení výstupu mohou použít i dveře přední. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce. 

3. Vyloučení osob z přepravy
   Dopravce je oprávněn nepřijmout k přepravě nebo vyloučit z přepravy: 
a) osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoby, které pro nemoc, mimořádné znečistění oděvů, obuvi nebo z jiných důvodů (např. výtržnictví) mohou být ostatním cestujícím na obtíž, 
b) osoby bez platného jízdního dokladu, 
c) osoby, které ohrožují bezpečnost provozu, svojí vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, 
d) osoby, které přes upozornění pověřené osoby dopravce porušují ustanovení smluvních přepravních podmínek, 
e) nepřijmout k přepravě děti do 6-ti let bez doprovodu cestujícího staršího 10-ti let. 

4. Jízdní doklad
   Cestující se pro účel kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Jízdními doklady jsou: 
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu, 
b) jízdenka časová, 
c) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu, 
d) odbavovací karta (čipová bezkontaktní) - druhy karet a podmínky pro využití blíže stanoveny v cenících vyhlášených ZDAR, a.s. 
   Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem nebo v případě pochybnosti o totožnosti u adresných jízdních dokladů, je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky (osobními údaji jsou: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu cestujícího). Nesplní-li tuto povinnost je povinen na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy nebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Přirážku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. 
   Platnost odbavovacích karet je kontrolována odbavovacím zařízením ve vozidle nebo čtečkou revizora. 
   Jízdní doklad je neplatný, jestliže 
a) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu, 
b) není řádně vyplněn, 
c) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly pozměněny, 
d) je použit neoprávněnou osobou, 
e) uplynula doba jeho platnosti, 
f) je používán bez fotografie, 
g) nejde o originál. 
   ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek takto: 
a) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, činí výše přirážky u spojů do 100 km: 500,- Kč, u spojů nad 100 km: 800,- Kč; 
b) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného, činí výše přirážky 100,- Kč; 
c) pro případ nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby, za znečistění vozidla, rušení klidné přepravy cestujících nebo obtěžování cestujících činí výše přirážky 500,- Kč. 
   Místa prodeje a ověřování žákovských průkazů a průkazů na prokázání věku: 
Město: Pracoviště:
Žďár nad Sázavou Informační a cestovní kancelář, Sadová 2237, (park u Ivana) - pozn.: nová adresa Nádražní 465/15
Velké Meziříčí autobusové nádraží
Bystřice nad Pernštejnem autobusové nádraží

5. Jízdné a dovozné
Tarifní podmínky, druhy a ceny jízdného jsou stanoveny v souladu s platným cenovým výměrem MF a vyhlášeny ceníkem jízdného ZDAR, a.s., zvlášť pro MHD a zvlášť pro ostatní linkovou dopravu. Jsou vyvěšeny v autobusech a k nahlédnutí u řidiče. 
a) Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Cestující je rovněž povinen si zkontrolovat vrácenou hotovost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
b) Jízdenky vydává řidič ve vozidle. Pouze u linek a spojů zařazených do systému AMS (viz jízdní řád) je zajištěn předprodej jízdenek a místenek v předprodejních kancelářích AMS. 
c) Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí jen pro spoj, na který byla vydaná a jen pro den, na který byla vydaná. Omezení neplatí v případech, kdy z důvodu, které nejsou na straně cestujícího nebyla doprava provedena nebo dokončena. Cestujícímu, který od přepravy odstoupí před odjezdem vozidla ze zastávky, lze jízdné vrátit pouze maximálně do 5 minut od vydání jízdenky, kdy lze jízdenku ještě stornovat. 
d) Časová jízdenka (kupon) platí na linkách MHD pro období, na které byla vydaná. Za ztracenou nebo poškozenou jízdenku dopravce náhradní jízdenku bezplatně neposkytuje, pokud ztrátu nebo poškození nezpůsobil sám. 
e) Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, popřípadě prokázání totožnosti, je cestující povinen se jím prokázat.

6. Odbavovací karty /čipové bezkontaktní/
   K odbavení cestujícího na všech linkách zajišťovaných ZDAR., a.s. mohou sloužit také odbavovací karty. Při platbě kartou má cestující nárok na zákaznické jízdné. Karty jsou buď adresné (nepřenosné) nebo anonymní (přenosné). U všech čipových karet je nutné při zakoupení vyplnění žádanky a předložení požadovaných dokladů dle typu karty. Adresné karty slouží jako časové jízdenky nebo k nárokování bezplatné přepravy nad rámec cenového výměru v MHD. Na anonymní kartu vkládá cestující zálohu, ze které se odečítá jízdné nebo dovozné při uskutečnění přepravy. Na adresnou kartu lze kromě dobití kuponu (časové jízdenky) vložit rovněž zálohu, takže může současně sloužit jako karta přenosná. Na základě uzavřených smluv o clearingu může cestující čipovou kartu využít i pro platbu jízdného u jiných dopravců. Bližší informace získá cestující v informační kanceláři dopravce nebo u řidičů ZDAR, a.s. 
    Za odcizení, zneužití nebo ztrátu dopravce neodpovídá. Při ztrátě karty je možné kartu u dopravce, který ji vydal, zablokovat. Při reklamacích je postupováno podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením s kartou jako je např. vystavení tepelnému či magnetickému vlivu, mechanické poškození způsobené ohýbáním apod. O vyřízení reklamace rozhodne dodavatel karet. 

7. Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
a) Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení. 
b) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazena a označena pro přepravu těchto osob. 
c) Místo, na které byla zakoupena místenka, může cestující bez místenky obsadit jen v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou místenkou a nejedná se přitom o spoj, do něhož si cestující musí zakoupit místenku. 

8. Přeprava dětí
   Děti do 6-ti let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10-ti let. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být na linkách přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí jízdné s 50% slevou (neplatí pro MHD). Dítě, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, může s cestujícím, který jej doprovází, zaujmout jen jedno místo k sezení, jsou-li všechna místa k sezení obsazena. Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně.
   Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystavil dopravce (lze i žákovským průkazem do 15-ti let). Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem.  

9. Jízdné pro žáky a studenty škol (žákovské jízdné)
   Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech škol do dovršení věku 26 let v denní nebo prezenční formě studia k dojíždění z místa trvalého bydliště do místa sídla školy k účasti na školním nebo praktickém vyučování. Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Žákovské jízdné se poskytuje na období školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny a jen v období školního vyučování. Žákovské jízdné se přiznává pouze v úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích jednotlivých dopravců. Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce další žákovský průkaz. U žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky (mimo měsíců červenec, srpen) s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti na konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu, u žáků starších 15 let potvrzuje škole průkaz vždy na jeden školní rok. Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají. 

10. Jízdné pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území České republiky
   Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "ústav") nárok na přepravu za zlevněné jízdné. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky a to směrem nejkratším a časově nejvýhodnějším. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jeho návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na základě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při cestě do ústavu, při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy z ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. 

11. Přeprava kočárků
   Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava podle vyhlášených přepravních podmínek, uvedených v jízdním řádu linky, vyloučena. Přepravu kočárku v příměstské dopravě cestující vždy předem nahlásí řidiči. 

12. Přeprava cestujícího na vozíku
   Dopravce přepraví cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání. 

13. Přeprava zvířat
Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, není-li jejich přeprava ostatním na obtíž a jsou-li zcela uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel nebo spoluzavazadel. 
a) Beze schrány lze vzít do vozidla pouze jednoho psa (toto omezení neplatí, jde-li o dva psy jednoho cestujícího nebo služební psy státní, vojenské a městské policie nebo Armády ČR). Pes beze schrány musí mít bezpečný náhubek (netýká se slepeckého psa), být držen po celou dobu přepravy cestujícím na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle ceníku ZDAR, a.s. Přeprava psa bez schrány může být řidičem odmítnuta z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících. Řidič je oprávněn určit místo ve vozidle pro cestujícího se psem. O případné přepravě dalšího psa bez schrány má právo rozhodnout řidič s ohledem na obsazenost vozidla a bezpečnost cestujících. 
b) Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. Pes, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, je přepravován vždy bezplatně. 

14. Přeprava zavazadel a drobných věcí
Cestující si může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která lze bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, neohrožují-li bezpečnost a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle pod jeho dohledem jako ruční zavazadla nebo jako spoluzavazadla, nebo se přepravují odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadla. Cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla. Při ukládání zavazadel je nutno respektovat pokyny pověřené osoby. 
a) Obsahem zavazadla nesmí být zejména věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na zdraví osob nebo jejich majetku a věci neskladné (např. jízdní kola, tříkolky, zasklená okna a skla bez pevného ochranného obalu, kusy nábytku apod.), látky těkavé, nabité střelné zbraně, věci výbušné, radioaktivní, jedovaté, žíravé nebo věci, které mohou způsobit nákazu. Obsahem zavazadla rovněž nesmějí být věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem by mohly být ostatním cestujícím na obtíž, předmět jehož celková hmotnost přesahuje 50 kg, předmět jehož rozměr je větší než 50x60x80 cm, nebo předmět delší než 300 cm a nebo předmět ve tvaru desky, je-li větší než 100 x 150 cm. 
b) Obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkové obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěným proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. 
c) Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle nad sedadlem nebo pod sedadlem cestujícího. Rozměry ručních zavazadel jsou vyhlášeny ceníkem ZDAR, a.s. v souladu s platným cenovým výměrem MF. 
d) Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestujícího. Dovozné za spoluzavazadla stanovuje ceník ZDAR, a.s. 
e) Cestovní zavazadlo se podává k přepravě u dálkových linek přímo ve vozidle spoje. Musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chráněn před ztrátou, poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit vozidlo ani jiné zařízení, jiná cestovní zavazadla a předměty. Cestovní zavazadlo musí být cestujícím trvanlivě a zřetelně na dobře viditelném místě označeno jménem, příjmením a adresou cestujícího a názvem stanice určení. Neoznačené zavazadlo, které cestující požaduje uložit do prostoru pro zavazadla, je považováno za spoluzavazadlo. Cestující může při podání cestovního zavazadla uvést cenu zavazadla. Tato cena se považuje za prokázanou cenu cestovního zavazadla pro případ poškození nebo ztráty v době trvání přepravní smlouvy. Údaj o ceně cestovního zavazadla se zapíše do zavazadlového lístku jen tehdy, zaplatí-li cestující za uvedení ceny zavazadla smluvní poplatek vyhlášený ceníkem ZDAR, a.s. Maximální cena cestovního zavazadla je stanovena na 4 000,- Kč. Hmotnost jednoho kusu cestovního zavazadla nesmí převyšovat 15 kg. Cestující si vyzvedne cestovní zavazadlo bezprostředně po příjezdu dohodnutého spoje do stanice určení. S nevyzvednutými cestovními zavazadly je nakládáno podle § 34 vyhl. 175/2000 Sb. Při ztrátě nebo poškození cestovního zavazadla je postupováno podle § 35 vyhl. 175/2000 Sb. 

15. Povinnosti cestujícího
   Cestující je povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo ohrozit bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla nebo na ostatní cestující. Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených. Cestující je rovněž povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo vybaveno. 
   Za porušení přepravních podmínek se z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy považuje, jestliže cestující při přepravě: 
a) se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě, 
b) odmítne uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
c) mluví za jízdy na řidiče, 
d) otevírá za jízdy dveře vozidla, 
e) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat ven, 
f) brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
g) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující , 
h) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, 
i) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující, 
j) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující, 
k) vzal s sebou do vozidla nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla, 
1) zdržuje se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla. 
   Cestující je povinen uposlechnout a dbát příkazů pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy. 
   Pokud během přepravy dojde ke zranění cestujícícho, je cestující povinen o této skutečnosti neprodleně vyrozumět řidiče autobusu, který zajistí ošetření a oznámí věc Policii ČR k prošetření sktečnosti. 

16. Odpovědnost dopravce
   Jest1iže v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava provedena nebo nebyla dokončena, má cestující s platnou jízdenkou právo na: 
a) náhradní dopravu do místa určení, 
b) vrácení jízdného za neprojetý úsek, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy a dopravce tuto skutečnost potvrdil, 
c) bezplatnou přepravu do nástupní zastávky a vrácení zaplaceného jízdného. 
   V MHD se jízdné nevrací! 
   Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného ani na vrácení zaplacené ceny místenky. 
   Jest1iže nebyl cestující ve veřejné silniční dopravě přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. 
   Dopravce vydá cestujícímu písemné potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění, jest1iže o to cestující pověřenou osobu požádá. 

17. Vyloučení odpovědnosti dopravce za škodu na cestovním zavazadle a za opožděný spoj 
   Dopravce neodpovídá za škodu na přepravovaném zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek: 
a) obal neodpovídal povaze přepravované věci, 
b) obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které nesmějí být obsahem zavazadla, živá zvířata, snadno zkazitelné věci, jest1iže obsah zavazadla nebyl pravdivě deklarován a k poškození došlo povahou věci, 
c) nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo neodvratitelná jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, 
d) jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného zavazadla. 
   Náhrada škody při ztrátě nebo poškození cestovního zavazadla je řešena podle § 44 vyhl. 175/2000 Sb. 

18. Pověřená osoba
   Pověřená osoba je ve veřejné linkové dopravě řidič a průvodčí nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce. 
   Pověřená osoba je oprávněna: 
a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího, 
b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožní přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla, 
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobními údaji. 

19. Ostatní ustanovení
V ostatních vztazích mezi dopravcem a cestujícím je postupováno podle vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu. 
a) V tarifních záležitostech se dopravce řídí platným cenovým výměrem MF. 
b) Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ZDAR, a.s. 
c) Smluvní přepravní podmínky v tomto znění platí od 1. 12. 2013. 
.
Stručný výňatek z výše uvedených smluvních přepravních podmínek 
• Právo na přepravu má cestující jen tehdy,
 a) není-li vozidlo plně obsazeno, přičemž o obsazení vozidla rozhoduje řidič na základě údajů v osvědčení o registraci vozidla, 
 b) splňuje tarifní podmínky pro přepravu (platný jízdní doklad), 
 c) řídí se ustanoveními smluvních přepravních podmínek.
• Cestující nastupují do vozidla pouze předními dveřmi. Výjimku tvoří pouze osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD, které mohou nastupovat všemi dveřmi. 
• Jízdními doklady jsou:
  - jízdenka pro jednotlivou jízdu, 
  - jízdenka časová, 
  - průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu, 
  - platební (čipová bezkontaktní) karta.
• Jízdenky vydává řidič ve vozidle. 
• Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí jen pro spoj, na který byla vydaná a jen pro den, na který byla vydaná. 
• Děti do 6-ti let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10-ti let. 
• Dopravce přepraví cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedeni vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání.
• Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.
• Pes, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, je přepravován vždy bezplatně.
• Za nedokončenou přepravu v MHD se jízdné nevrací!
• Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
. ..

.

DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Vyhledávání spojení (nové okno)
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Tarif (ceník jízdného)
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
-.Platební (čipové) karty
-.Interaktivní mapa města a MHD
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Garantované nasazování bezbariérových vozidel na spoje linek MHD
-.Seznam zrychlených spojů na linkách MHD
-.Odjezdy spojů linek ze zastávky Autobusové nádraží
-.Odjezdy spojů linek ze zastávky TOKOZ
-.Informace o přestupním uzlu Autobusové nádraží Žďár nad Sázavou
-.Informace o spojení k hotelu Jehla
.