english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Studie MHD / Příloha 2  

STUDIE MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Příloha 2: Vybraná legislativa k MHD

Charta práv cestujících v evropské hromadné dopravě
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se můžete seznámit s vybranou právní normou. Návrhy na doplnění seznamu právních norem můžete zasílat mailem (viz odkaz "Kontaktní informace").
.

.
CHARTA PRÁV CESTUJÍCÍCH V EVROPSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ

Cestující má právo na:
 
1. Pěší přístup ke stanici osobní dopravy nejméně ze dvou protichůdných stran kolejiště nebo silniční komunikace podchodem, nadchodem nebo bezpečně vybaveným přechodem.
2. Označení budovy nebo vstupu do stanice osobní dopravy čitelným mezinárodním grafickým symbolem (norma ISO 7001).
3. Nezavádějící informaci o stupni komfortu dopravního prostředku, do kterého mu je prodávána jízdenka a jeho základní charakteristice.
4. Takové řešení nástupišť do dopravních prostředků, která mu umožní bez pomoci druhých nastoupit i vystoupit i při omezené vlastní pohyblivosti1 nemocí nebo stářím v jakékoliv zastávce provozovaných spojů.
5. Takové řešení pěší komunikace (tj. schodišť) ve stanicích a zastávkách (s výjimkou nastupování nebo vystupování z dopravního prostředku), které mu umožní kontinuálně táhnout zavazadlo na pojízdném kolečkovém zařízení.
6. Užití hygienického zařízení v každé stanici (nikoli na zastávkách) po celou dobu jejího provozu.
7. Uschování zavazadel proti vydanému potvrzení coby placenou službu s tržním tarifem a to po celou dobu provozu stanice (s výjimkou zastávek neobsazených žádným personálem, kde je možné užít automatické boxy).
8. Pobyt v prostorově úsporné mezináboženské svatyni ve stanicích.
9. Užití částí stanice komfortem adekvátních zakoupenému typu jízdenky.
10. Zakoupení jízdenky buď na každé zastávce z prodejního automatu nebo přímo v dopravním prostředku od průvodčího nebo z prodejního automatu.2
11. Průběžnou informaci během jízdy o její trase prostřednictvím audiovizuáního hlášení nebo vylepené mapy a jízdního řádu přímo v dopravním prostředku.
12. Včasné sdělení odchylek od jízdního řádu během přepravy a jejich příčin.
13. Čitelné označení stanic a zastávek viditelné z polohy cestujících již při vjezdu a osvětlení tohoto označení mimo denní dobu nebo plnohodnotnou náhradu této informace hlášením uvnitř dopravního prostředku.
14. Úplnou ochranu proti nevyžádané reklamě během pobytu v dopravním prostředku.
15. Provozuje-li dopravce linku v prostředí s výskytem sociálně nepřizpůsobivých cestujících, má běžný cestující právo na volbu míst v dopravím prostředku nebo ve stanici se zaručeným kulturním režimem (hlučnost apod.).
16. Takový přepravní řád a jeho kontrolu ze stranu dopravce, které vyloučí jeho poškozování opilými, jinak agresivními a nakažlivě nemocnými cestujícími, přepravovanými živočichy nebo nezletilými osobami.
17. Nastavení teploty v dopravním prostředku v ergonomickém rozmezí respektujícím fyzicky méně odolné typy lidí.
18. Cestující má během jízdy právo nebýt obtěžován ostrým proudem vzduchu z oken nebo klimatizace.
19. Cestující má právo po setmění užít sklápěcí polohy sedadel umožňující spánek.3
20. Osvětlení (po setmění) umožňující nezbytnou aktivitu.
21. Osvětlení umožňující čtení po setmění s výjimkou doby nočního klidu od 22 hodin do 06 hodin.4
22. Hladinu osvětlení sníženou na bezpečnostní minimum v době nočního klidu od 22 hodin do 06 hodin.
23. Cestující má právo nebýt obtěžován během jízdy jakoukoliv zvukovou reprodukcí s výjimkou hlášení průvodčích.
24. Cestující má právo setrvat v dopravním prostředku s výjimkou technických závad dopravního prostředku po celou dobu přepravy.
25. Zaručení spolehlivě bezpečného režimu odkládání zavazadel do samostatných prostor.
26. Cestující má právo během jízdy k užití hygienického zařízení v dopravním prostředku nebo k pravidelným zastávkám v hodinovém intervalu či na požádání umožňujícím užití hygienického zařízení mimo dopravní prostředek.
27. Důslednou ochranu před tabákovými toxikomany od vstupu do stanice až po její opuštění.
28. Umístění informací o hodině poslední desinfekce veřejného hygienického zařízení a výsledku poslední hygienické kontroly tohoto zařízení.
29. Nesplní-li dopravce jakoukoliv podmínku daného stupně komfortu, má cestující právo na vrácení rozdílu jízdného mezi danými třídami.
30. Systém finančního odškodnění v rámci ceny jízdného při stanovené délce zpoždění.
31. Cestující má právo sdělovat své stížnosti ústně všem pracovníkům dopravní společnosti určeným ke styku s cestujícími.
32. Přímé zjištění identifikačního čísla pracovníků dopravní společnosti, kteří jsou určeni styku s cestujícími.
33. Umístění všech laikovi srozumitelných přesných informací zajišťujících jeho bezpečnost během dopravy5 uvnitř dopravních prostředků i na zastávkách a ve stanicích.
--------------------------------------------------------------------------------
1 Je tím míněno omezení, umožňující cestujícímu samostatný pohyb na vlastních nohách.
2 V případě vyšších provozních nákladů může být cena jízdenky zakoupené v dopravním prostředku s přirážkou tehdy, je-li možnost zakoupení jízdenky na zastávce nebo v jejím blízkém okolí dostatečně snadná.
3 Za světla po dohodě se spolucestujícími.
4 V době nočního klidu jen po souhlasu cestujících, se kterými sousedí.
5 Zejména na délku a frekvenci přestávek během jízdy autobusů, počtu řidičů na trasu, povinnosti odpočinku u řidičů, užití bezpečnostních pásů ad.

.


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky