Úplné znění pravidel soutěže:
 
1. Pořadatelem soutěže je Volné sdružení „Za žďárskou MHD“.
2. Soutěž probíhá od jejího zveřejnění na internetových stránkách www.mhd-zr.xf.cz a končí 28. 3. 2011 ve 20:00. Na hlasy, které budou odeslány po tomto termínu, nebude brán zřetel.
3. Soutěžní otázka zní: „Kolik návštěv budou mít internetové stránky www.mhd-zr.xf.cz
za první tři měsíce roku 2011?“. Výsledek pro potřeby určení výherců bude zjištěn
počátkem dubna 2011 na základě údajů z monitoringu návštěvnosti internetových stránek.
4. První cenou je finanční částka 1000 Kč (slovy: tisíckorunčeských), druhou cenou finanční částka 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských). Třetí až pátou cenou je dvakrát publikace vydaná k 50. letům MHD Žďár nad Sázavou a dvakrát vystřihovánka vozidla MHD Žďár nad Sázavou. Šestou až osmou cenou je jednou publikace vydaná k 50. letům MHD Žďár nad Sázavou a jednou vystřihovánka vozidla MHD Žďár nad Sázavou.
5. Soutěžící si je vědom toho, že do soutěže vstupuje dobrovolně.
6. Soutěže se může účastnit kdokoliv s tím, že v případě výhry sdělí číslo účtu pro zaslání finanční částky nebo sdělí adresu na území České republiky pro zaslání věcné odměny. Výherce si může s pořadatelem dohodnout jiný způsob předání výhry, v tomto případě neplatí předchozí věta.
7. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito soutěžními podmínkami.
8. U hlasování je možné použít adresu elektronické pošty pouze jednou. V případě opakovaného hlasování s uvedením stejné adresy nebude na tyto další hlasy brán ohled.
9. Počet výher na zadanou adresu elektronické pošty je omezen pouze na jednu.
10. Hlasující se do soutěže zapojí správným a úplným vyplněním a odesláním hlasovacího formuláře na internetové stránce. Hlas bude poté automaticky odeslán jako e-mail
na adresu mhd-zr@seznam.cz. Po doručení hlasu e-mailem na adresu mhd-zr@seznam.cz se hlasující stává aktivním soutěžícím (dále jen "soutěžící"). Pořadatel neodpovídá za případné nedoručení tohoto e-mailu z důvodu problémů s e-mailovou schránkou na straně společnosti Seznam.cz.
11. Soutěžící je povinen vyplnit všechny části hlasovacího formuláře. Na hlas z chybně nebo neúplně vyplněného formuláře nebude brán zřetel.
12. Všechny přijaté hlasy jsou zpracovávány v pořadí, ve kterém byly obdrženy a jsou
ukládány do neveřejné databáze. Databáze obsahuje pro každý hlas adresu elektronické pošty, tip soutěžícího a čas hlasování.
13. Po ukončení soutěže probíhá zpracovávání výsledků a jsou určováni výherci podle jejich tipů co nejblíže ke skutečnému výsledku podle monitoringu návštěvnosti internetových stránek. V případě shody v tipech je upřednostněn hlas, který byl doručen dříve.
14. Pokud se soutěžící stává výhercem výhry, je informován prostřednictvím jím uvedené adresy elektronické pošty.
15. V případě, že adresa elektronické pošty je chybně uvedená nebo e-mail nelze doručit
z důvodu technické chyby na straně příjemce nebo příjemce neodpoví do 48 hodin
od zaslání e-mailu, výhra propadá soutěžícímu a je osloven další soutěžící v pořadí
podle tipů. Výhru poté nelze zpětně uplatnit.
16. Nejdříve po ukončení soutěže jsou vyrozuměni výherci finanční částky, pro finanční výhry platí předchozí bod těchto pravidel. Až po sdělení čísel účtů obou výherců finančních odměn jsou vyrozuměni výherci věcných odměn. Výherce finanční ceny si podle bodu 6 těchto pravidel může s pořadatelem dohodnout jiný způsob předání výhry.
17. Věcné odměny budou zaslány poštou jako obyčejné psaní, a to podáním u poštovní přepážky České pošty, pobočky Žďár nad Sázavou 1, Nádražní 23. Pořadatel soutěže není odpovědný za nedoručení zásilky poštovním stykem (za nedoručenou zásilku nebude poskytnuta náhrada) a dále si vyhrazuje možnost osobního doručení věcné výhry do poštovní schránky dle zadané adresy, a to především přímo ve Žďáru nad Sázavou.
Výherce věcné ceny si podle bodu 6 těchto pravidel může s pořadatelem dohodnout
jiný způsob předání výhry.
18. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra způsobit výherci, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
19. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů,
a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem (válka, teroristický útok, výjimečný stav, apod.) nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
20. Pořadatel si vyhrazuje právo změny soutěžních podmínek.
21. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
22. Soutěžící hlasováním vyjadřuje souhlas s tím, že v případě získání výhry bude na internetové stránce po ukončení soutěže uvedena jeho adresa elektronické pošty v podobě snižující riziko spamů (například místo „jmeno.prijmeni@firma.cz“ bude uvedeno „jmeno.prijmeni(a)firma.cz“), místo bydliště (např. „Žďár nad Sázavou“), tip soutěžícího
na výsledek soutěže a čas hlasování.
23. Adresy elektronické pošty soutěžících, kteří nezískají výhru, nebudou uvedeny. Pořadatel se zavazuje tyto adresy nepostoupit dalším osobám. E-maily všech soutěžících s hlasy odeslanými prostřednictvím hlasovacího formuláře budou po vyrozumění výherců smazány.
24. Výhry nejsou právně vymahatelné a nelze je zaměňovat.
25. Spory vzniklé v souvislosti s těmito smluvními podmínkami se budou řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k vzájemné dohodě, stává se rozhodcem pořadatel soutěže.


©  Volné sdružení "Za žďárskou MHD"