english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Studie MHD / Příloha 2  

STUDIE MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Příloha 2: Vybraná legislativa k MHD

Nařízení vlády č. 295/2010 Sb.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se můžete seznámit s vybranou právní normou. Návrhy na doplnění seznamu právních norem můžete zasílat mailem (viz odkaz "Kontaktní informace").
.

.
295/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. října 2010
o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících

 Vláda nařizuje podle § 36 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, k provedení § 7 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

 Toto nařízení stanoví požadavky a postupy pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a jejich zařízení a technologií při zajišťování dopravní obslužnosti (dále jen „systém elektronického odbavení cestujících“), provozovaných státem, krajem, obcí nebo jimi pověřenou osobou (dále jen „provozovatel systému elektronického odbavení cestujících“).

§ 2

Provozování systému elektronického odbavení cestujících

 (1) Provozovatel systému elektronického odbavení cestujících umožňuje platby a odbavení cestujících s využitím elektronických nosičů dat, které splňují požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „technický nosič dat“).

 (2) Provozovatel systému elektronického odbavení cestujících může umožnit využití paměťového prostoru technického nosiče dat také pro uložení dat a provozování jiných systémů než systémů elektronického odbavení cestujících. Provozovatel systému elektronického odbavení cestujících může využít paměťového prostoru technického nosiče dat sloužícího pro uložení dat a provozování jiných systémů než systémů elektronického odbavení cestujících, pokud to provozovatel tohoto systému povoluje.

§ 3

 Zajištění technické a provozní propojitelnosti systému elektronického odbavení cestujících Provozovatel systému elektronického odbavení cestujících za účelem zajištění propojitelnosti jednotlivých systémů elektronického odbavení cestujících

a) zajistí technické řešení systému elektronického odbavení cestujících, které splňuje požadavky stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení vlády,

b) zpracovává a uchovává data v systému elektronického odbavení cestujících v souladu se stanoveným technickým řešením podle písmene a) a

c) stanoví opatření k zamezení komunikace zařízení pro odbavení cestujících s technickými nosiči dat, které nesplňují požadavky uvedené v tomto nařízení.

§ 4

Účinnost

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.

Ministr:
JUDr. Bárta v. r.

Příloha 1
Požadavky na technický nosič dat

 Požadavky na technický nosič dat jsou splněny za předpokladu, že technický nosič má jednoznačný identifikátor a technologie technického nosiče dat umožňuje

a) řízení přístupu k jednotlivým aplikacím pro účely čtení i zápisu,

b) oddělování datových prostorů v paměti tak, aby bylo zajištěno souběžné a nezávislé ukládání, mazání a změna aplikací a jejich datového obsahu pro různé systémy elektronického odbavení cestujících, a to i v průběhu pozdějšího používání technického nosiče dat cestujícím,

c) ukládání aplikací a jejich datového obsahu tvořeného údaji o jízdním dokladu, příplatku nebo místence nezbytnými pro dopravní využití,

d) zabezpečení technického nosiče dat, jednotlivých aplikací na něm uložených a jejich datového obsahu proti neoprávněnému čtení, mazání a neoprávněné změně nepovolanou osobou,

e) disponování vnitřními bezpečnostními prvky pro šifrování uložených dat a řízení přístupu k aplikacím pomocí kryptografických klíčů,

f) zavedení dalších bezpečnostních prvků s využitím prostředků, které jsou na vnitřních bezpečnostních prvcích technického nosiče dat nezávislé,

g) obnovování kryptografických klíčů použitých pro ochranu aplikací a jejich datového obsahu uložených na technickém nosiči dat za provozu a

h) uložení aplikace využitelné k uchovávání
1. jízdního dokladu, příplatku nebo místenky a
2. předplatného jízdného v případě bezkontaktní čipové technologie.

Příloha 2
Požadavky na technické řešení systému elektronického odbavení cestujících

 Požadavky na technické řešení systému elektronického odbavení cestujících jsou splněny za předpokladu, že

a) každá transakce je jednoznačně přiřazena k příslušnému technickému nosiči dat a zařízení pro odbavení cestujících,

b) záznamy o transakcích v systému elektronického odbavení cestujících se uchovávají nejméně po dobu 5 let od okamžiku provedení transakce,

c) zpracování v systému elektronického odbavení cestujících, komunikace mezi systémy elektronického odbavení cestujících, čtení a změna dat uložených na technickém nosiči dat a řízení přístupových oprávnění k datovým strukturám uloženým na technickém nosiči dat jsou zajištěny bezpečnostními prvky, nejméně v rozsahu
1. prokázání a ověření identity technického nosiče dat a zařízení pro odbavení cestujících a
2. kryptografického zabezpečení komunikace mezi technickým nosičem dat a zařízením pro odbavení cestujících a

d) systém elektronického odbavení cestujících umožňuje
1. vytváření a sdílení seznamů jednoznačných identifikátorů technických nosičů dat,
2. provozní souběh více technologií odbavení cestujících u jednoho provozovatele systému elektronického odbavení cestujících,
3. předávání informací a přehledů o změnách aplikací a jejich datového obsahu v systému elektronického odbavení cestujících, týkajících se jednotlivého dopravce tomuto dopravci a
4. přizpůsobení dočasným i trvalým změnám rozsahu veřejných služeb v přepravě cestujících.

.


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky